Lista jednostek szkolących

Lista jednostek szkolących

Reklama

Fizjoterapia, strona studentów fizjoterapii, fizjoterapia kursy

Szukaj

Zostaw swój adres

Jeżeli chcesz być na bieżąco ze zmianami na naszej stronie oraz organizowanymi kursami, zostaw swój adres tym polu:


Joomla : Specjalizacja z fizj

Informacje podstawowe

Informacja dla osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia /Dz. U. Nr 173, poz.1419/.

Specjalizację w ramach kształcenia podyplomowego prowadzą podmioty, które uzyskały wpis na listę prowadzoną przez Ministra Zdrowia. Lista podawana jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, dwa razy w roku, w terminie do dnia 1 kwietnia i do dnia  1 października każdego roku.

Ośrodek wojewódzki w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia listy jednostek szkolących, podaje tę listę do publicznej wiadomości na terenie ośrodka.

Postępowanie kwalifikacyjne  jest przeprowadzane w  jednostce szkolącej.

Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie specjalizacji składa do jednostki szkolącej wniosek według wzoru podanego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie podanym przez kierownika jednostki szkolącej do publicznej wiadomości.

Do wniosku należy dołączyć;

  • odpis dyplomu szkoły wyższej,
  • dokument potwierdzający wykonywanie co najmniej przez okres jednego roku, w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji w danej dziedzinie,

Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi podstawę do przystąpienia do specjalizacji.

Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia specjalizację można odbywać na podstawie:

  • umowy o pracę zawartej z jednostką szkolącą na czas nieokreślony lub określony, równy okresowi trwania specjalizacji;
  • umowy o pracę zawartej z innym pracodawcą niż jednostka szkoląca i skierowania przez pracodawcę do jednostki szkolącej w celu odbycia specjalizacji;
  • umowy cywilnoprawnej zawartej na czas trwania specjalizacji z jednostką szkolącą;
  • poszerzonego o program specjalizacji programu studiów doktoranckich, prowadzonych przez uprawniony podmiot, w skład którego wchodzi jednostka szkoląca.

( 9 Głosów )